Historia

Berigs historik

Våren 1978 träffades två Göteborgare som var nere på Institut Igalo / Jugoslavien för behandling av sin Bechterew-sjukdom. Där föddes idén till att försöka samla fler människor med samma sjukdom i en grupp / förening. Den 6 december 1978 samlades så fyra personer på Dalheimers Hus i Göteborg för att diskutera vad som kunde göras för att hjälpa människor som hade drabbats av Bechterews sjukdom. De enades att försöka bilda en förening med anknytning till RMR genom att ingå som avdelning i Reumatikerföreningen i Göteborg (RiG). Föreningens namn bestämdes att vara ” Föreningen för Bechterewreumatiker i Göteborg ”, BERIG. Den 20 december 1978 hölls första medlemsmötet på Dalheimers Hus och där en styrelse utsågs.
Våren 1979 anslöts föreningen såsom sektion i RiG, vilket ogillades av förbundsledningen i RMR. Det RiG hade gjort var i förbundets ögon något alldeles oerhört, att ha kontakt med och samarbeta med andra reumatiker på orten som dessutom ville organisera sig för att fungera bättre, var helt oförlåtligt. Förbundet tog dock sitt förnuft till fånga och insåg, om än motvilligt, att det måste vara bättre att samarbeta än att motarbeta. Vid årets slut uppgick BERIG´s medlemsantal till c:a 300, och alltfler strömmade till, inte enbart från Göteborgsregionen utan från allt vidare kretsar i landet allteftersom BERIG´s organisation och verksamhet blev känd.
RMR:s stadgar tillät inte medlemsupptagning utanför den lokala reumatikerföreningens revir, så i samförstånd med RMR bildades under år 1980 BERI-RMR som den första intresse-gruppen inom RMR och följdriktigt blev den första ledningsgruppen Göteborgsdominerad, eftersom det var samma personer som dragit igång BERIG som nu blev ombedda av RMR att leda verksamheten för Bechterewreumatiker i hela landet. Första sammanträdet i nybildade BERI-RMR hölls den 26 november 1980. BERIG fortsatte att i sin roll som lokalförening bistå BERI-RMR med sina erfarenheter.
Eftersom BERIG var mer aktiv än motsvarande grupper i reumatikerdistrikten ville allt fler medlemmar från kranskommunerna till Göteborg hellre vara med i BERIG än det egna distriktet. Det visade sig då att enligt RMR:s stadgar stämde inte upptagningsområdet för distrikt och föreningar överens med BERIG´s önskemål och intentioner varför man 1989 enades om en unik lösning; ett pilotprojekt där BERIG som första fristående förening fick ett eget upptagningsområde som täckte in vad som det i februari 1989 omregistrerade föreningsnamnet angav, nämligen ”Föreningen för Bechterewreumatiker i Göteborgsregionen”.
Efter ovanstående överenskommelse arbetade BERIG oförtrutet vidare med mängder av arrangemang och aktiviteter, vilket även bidrog till BERI-RMR:s framgångar. BERIG´s inställning har hela tiden varit att det är på föreningsnivå som de dagliga aktiviteterna äger rum och att det är föreningarna som aktiverar, entusiasmerar, värvar m.m. Fungerar inte föreningen på lokalplanet så fungerar inte resten heller. BERIG är och har alltid varit en kämpande förening som med små eller inga medel uträttat ett enormt arbete. Den traditionen vill vi föra vidare. Det är dock viktigt att ha samarbete med större organisation för optimerad kontakt med sjukvård, politiker och myndigheter, och gemensamt få större tyngd bakom vårt arbete.
Vid ett extra årsmöte februari 1997 beslöt årsmötet enhälligt att BERIG skulle fortsätta i s.k. egen regi. Under 1997 behandlades och diskuterades olika konstruktioner för att BERIG skulle kunna effektivisera sin beslutade väg. BERIG´s ordinarie årsmöte 25 februari 1998 beslöt att ändra stadgarna med tanke på nybildandet av storlänet Västra Götaland. Sålunda antogs stadgar med rikstäckande upptagningsområde och öppna ”dörren” för medlemskap i BERIG oavsett bostadsort. Likaså antogs ändring av lydelsen i föreningsnamnet från : föreningen Bechterewreumatiker i Göteborgsregionen, BERIG till att vara:
BERIG, Bechterewreumatikernas Intressegrupp.
I början av mars 1998 bildade Reumatikerdistrikten Västra Götaland, Halland samt BERIG en samverkansgrupp. Samverkansgruppens totala medlemsantal uppgår till 13.000-14.000 reumatiker inom området. Samarbetet har medfört större tyngd bakom uppvaktning av politiker och andra berörda parter. Reumatiker i Samverkan har medfört att vi gemensamt har kunnat profilera oss bl.a. genom 1998 års läkarstämma där Samverkansgruppen samt Unga Reumatiker hade en monter på Svenska Mässan i Göteborg. Många värdefulla kontakter knöts med både politiker, läkare och företag genom denna medverkan.
Likaså arrangerade Samverkansgruppen en ½-dags läkarutbildning, för distriktsläkare i V:a Götaland, den 11 mars 1999 på Hotell 11 i Göteborg. Ett 60-tal distriktsläkare var inbjudna likaså representanter från Region- styrelsen V:a Götaland. Föreläsare var överläkare Dick Sahlberg i ämnet Mb.Bechterew samt docent Björn Svensson i ämnet Psoriasisartrit. Arrangemanget fick ett mycket högt betyg av deltagande läkare samt media, och en tydlig önskan om fortsatta utbildningar. Samverkansgruppen informerade att dess intention är att minst en gång om året anordna liknande utbildning i varierande diagnosgrupp/er, och varje deltagare erhöll en enkät med frågor om speciella önskemål inför nästa utbildning.
Representanter för Samverkansgruppen har påbörjat en planerad uppvaktning av V:a Götalands politiker för att påverka reumatikernas situation.